การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2558

การขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัว เข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.)

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เว้นการฝึกวิชาทหารมาแล้ว 1 ปีและมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อในปีการศึกษาถัดไป นักศึกษาจะต้องมาแสดงตนเพื่อขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร

ทั้งนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2558

หากนักศึกษาไม่มาแสดงตนหรือรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะเข้าฝึกวิชาทหารและหากเว้นการฝึกวิชาทหารครบ 2 ปี จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมดังนี้

  1. แบบคำร้องขอรอรับสิทธิฝึกวิชาทหาร (รด.)รับได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษาอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th
  2. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร หรือ สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

เอกสารและหลักฐานให้นักศึกษาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ตามวัน เวลาราชการ (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4  
เบอร์โทร 0 2549 3674