ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

20150312-01_sd

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2, 3, 4 (ที่ยังไม่เคยกู้ยืม / รายเก่าย้ายสถานศึกษา) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2558

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. สำหรับผู้ที่กู้ครั้งแรกระบบ กยศ. และ กรอ.

** ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register)

โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2558

ทาง www.studentloan.or.th (ดูตัวอย่าง)

*** ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา สามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้

(กรณีลืมรหัสผ่าน ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และเลือก Reset รหัสผ่าน) (ดูตัวอย่าง)