ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

20150316

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา วันที่   3 มิถุนายน  2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด   นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เป็นโครงงานจาก 5 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
2.2 กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 กลุ่มเคมี
2.4 กลุ่มชีววิทยา
2.5 กลุ่มฟิสิกส์

3. จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด  ผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้  โดยสมาชิกไม่เกิน  3  คน
4. วิธีการดำเนินการแข่งขัน
4.1  ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด จากเว็บไซต์  www.sci.rmutt.ac.th  และส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประกวด  ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน  2558  โดยสามารถส่งได้  3  ทาง  ดังนี้

  • ส่งด้วยตนเอง ณ  งานทะเบียนและวัดผล  (ชั้น 1)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • ส่งทาง e-mail : scirmutt.project@gmail.com
  • ส่งผ่านทางไปรษณีย์

ที่อยู่     ฝ่ายวิชาการและวิจัย (โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต. คลองหก   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      www.sci.rmutt.ac.th หรือ  โทร. 0 2549 4156-8

4.2 ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรูปแบบ Oral Presentation โดยนำเสนอด้วย power point ทีมละ 15 นาทีและตอบคำถามคณะกรรมการ 10 นาที  ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558  เวลา  11.00 – 16.00 น. ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวด ดังนี้

  1. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
  2. กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. กลุ่มเคมี
  4. กลุ่มชีววิทยา
  5. กลุ่มฟิสิกส์

5. รางวัลการประกวด รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 15 รางวัล ในทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศสำหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม
จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ในแต่ละกลุ่ม
จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 7,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ในแต่ละกลุ่ม
จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกทีมที่เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง หากคะแนนอยู่ในช่วงต่อไปนี้
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง       90 -100  คะแนน
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน        80 – 89   คะแนน
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  60 – 79   คะแนน

2. ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษา

6. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100)

หัวข้อในการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1. คุณภาพของงาน    
   1.1  ความสอดคล้องของความเป็นมา หลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์ 5
   1.2  ความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล/ความเหมาะสมของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล/การวิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 10  
   1.3  ความสามารถในการประยุกต์หลักการ ทฤษฎี/ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 10  
   1.4 ผลงานมีความโดดเด่นและน่าสนใจ 15  
   1.5 การนำไปใช้ประโยชน์ 10  
2. การนำเสนอ    
   2.1  บุคลิกภาพ/การนำเสนอ 15  
   2.2  ความน่าสนใจของ power point presentation 10  
   2.3  ระยะเวลาในการนำเสนอ (ผู้เข้าประกวดสามารถควบคุมเวลาในการนำเสนอได้ตามกำหนดคือ 15 นาที) 10  
   2.4  การตอบข้อซักถาม 15  
รวม 100  

เอกสารดาวน์โหลด

NameSizeHits
NameSizeHits
20150209-register134.0 KiB372
กำหนดการดำเนินโครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา176.1 KiB407
รายละเอียดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา141.5 KiB417
แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานวิจัย 130.5 KiB3911