แต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีคำสั่งที่ 6/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ดังนี้

1. ผศ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. ผศ. นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
3. ผศ. อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
4. ผศ. วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก
103.3 KiB
385 Downloads
Details
แต่งตั้งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก
103.3 KiB
385 Downloads
Details