การวิจัยเรื่อง บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21

การวิจัยเรื่อง บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ 21ศตวรรษที่ ๒๑ ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ท้าท้ายความสามารถของมนุษย์เพราะเป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับ โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญทั่วทุกมุมโลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างง่ายดาย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การย้ายฐานพื้นที่ทางเศรษฐกิจและการลงทุน ความพยายามในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองระหว่างประเทศ การเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพ การเน้นคุณค่าของมนุษยธรรมและคุณธรรม นอกจากนี้ ยังมีการเกิดขึ้นของประเทศมหาอำนาจใหม่ ๆ หลาย ภูมิภาค ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและสังคม ล้วนเป็น เรื่องที่เราต้องเผชิญและเตรียมตัวรับมือในศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาของประชาชนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง และพัฒนาคนไทยให้พร้อมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโลกดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำบทวิเคราะห์ เรื่อง “การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวการณ์และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงการศึกษาใน โลกศตวรรษที่ ๒๑ และสภาพบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนา การศึกษาในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยได้ยกร่างบทวิเคราะห์ “การศึกษาไทย ในโลกศตวรรษที่ ๒๑” ซึ่งได้นำเสนอบทวิเคราะห์สำคัญในประเด็นหลักด้านการพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาลและคุณธรรม อาหารและน้ำ พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งกัน ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่นานาประเทศ รวมทั้งองค์กรในระดับนานาชาติให้ ความสนใจ และบรรจุไว้ในแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์จากสถานการณ์และแนวโน้มโลก เชื่อมโยงกับประเทศไทย ร่วมกับการนำเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาภายหลัง ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (2015) จาก มุมมองเหล่านี้แล้วนำมาสู่การสรุปแนวทางการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการสร้าง และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ยกร่างบทวิเคราะห์ “การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑” ฉบับนี้ และจะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับแก้ (ร่าง) บทวิเคราะห์ “การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑” ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

ข้อมูลจาก : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ