ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ตามที่ คณะกรรมการสรรหคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้ผู้ผ่านพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสใบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีกการ ในการรองรับยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันจันทร์ 16 กุมพาพันธ์ 2558 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการต่อไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 คน โดยมีรายชื่อเรียงตามอักษร ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
51.1 KiB
698 Downloads
Details
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
51.1 KiB
698 Downloads
Details