ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

20150219-02

ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบต่อเนื่องตลอดจนจบการศึกษา โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 4 ทุน มูลค่าทุนปีละ 5,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

3. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1. ให้นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ www.sd.rmutt.ac.th \ดาวน์โหลด\แบบฟอร์มต่างๆ \แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน

2. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-549-3675 ในวันและเวลาราชการ