ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการสรรหคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดให้ผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) แนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง ได้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาใหเได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีรายชื่อตามลำดับอักษร ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
245.5 KiB
528 Downloads
Details
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
245.5 KiB
528 Downloads
Details