ขอเชิญหน่วยงานในสังกัด ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ขอเชิญหน่วยงานในสังกัด
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต