ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.)

ขอเชิญหน่วยงานในสังกัด ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไม่ทุจริต"
27.3 KiB
284 Downloads
Details