มทร.ธัญบุรี สนองพระกระแสรับสั่งพัฒนาวิชาชีพ

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยภายหลัง มทร.ธัญบุรีจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งกับตนว่า การพัฒนาสายวิชาชีพต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมควบคู่กับความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เพื่อรับมือกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพมีทักษะทางสังคม ซึ่ง มทร.ธัญบุรีพร้อมสนองพระกระแสรับสั่งทันที เพราะที่ผ่านมาได้กำหนดให้ทักษะทางสังคมเป็นแผนงานหลัก ประกอบด้วย 1.ภาษาต่างประเทศ 2.การสื่อสารและสารสนเทศ 3.การทำงานเป็นทีม 4.ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 5.คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 6.นิสัยอุตสาหกรรม 7.ความมีระเบียบวินัย และรักองค์กร 8.จิตสาธารณะ เพื่อช่วยเติมเต็มให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยสมบูรณ์

อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าวว่า ทั้งนี้ จากการสุ่มสำรวจการมีงานทำของบัณฑิตมทร.ธัญบุรี จำนวน 4,739 คน จากทั้งหมด 5,224 คน พบว่ามีงานทำและเข้ารับการศึกษาต่อ ร้อยละ 80.30 ในที่นี้มีงานทำทันที ร้อยละ 22.98 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีงานทำมากสุด ร้อยละ 89.67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 87.33 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 84.52 คณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 83.70 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 83.14 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 82.94 คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 81.18 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 77.59 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร้อยละ 74.25 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 70.53 และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 65.30 ซึ่งภายใน 2 ปี มทร.ธัญบุรีจะพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อให้นักศึกษามีทักษะภาษาที่ดีขึ้น