ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 12 – 26 มกราคม 2558 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 2 ราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
743.9 KiB
505 Downloads
Details