ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  ผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

———————————

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์นำเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติการตามกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการบริหารและพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่  13 และวันพุธที่ 14 มกราคม  2558 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหา  ได้พิจารณากลั่นกรองได้ผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  โดยมีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  สุขเกษม
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี  อภิวัฒนศร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นจะต้องนำเสนอนโยบายและแผนปฏิบัติการตามกรอบแนวคิด  ภายในระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด(ตามปกติ 15 นาที) และตอบซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม  2558  ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48  พระชันษา                          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยใช้เอกสารประกอบการนำเสนอที่ได้จัดส่งไว้แล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับลงนาม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง  ผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
51.2 KiB
242 Downloads
Details