รับสมัครนักศึกษาโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

20150127-BUS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คณะบริหารธุรกิจ
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาโครงการหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558  สมัครด้วยตนเองได้ที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ชั้น 2 และอาคาร 4 ชั้น 1 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์

รับสมัคร 3 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาการตลาด
  2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  3. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันที่รับสมัคร

วันสอบคัดเลือก

วันประกาศผลสอบ

รอบที่ 1 20 ธันวาคม 2557 – 31 มกราคม 2558

3 กุมภาพันธ์ 2558

6 กุมภาพันธ์ 2558

รอบที่ 2   1-28 กุมภาพันธ์ 2558

3 มีนาคม 2558

9 มีนาคม 2558

รอบที่ 3   1-31 มีนาคม 2558

1 เมษายน 2558

7 เมษายน 2558

รอบที่ 4   1-30 เมษายน 2558

1 พฤษภาคม 2558

7 พฤษภาคม 2558

รอบที่ 51-31 พฤษภาคม 2558

3 มิถุนายน 2558

8 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม  : โครงการหลักสูตรนานาชาติ
โทร : 0 2549 4849, 0 2549 3241   www.bus.rmutt.ac.th

Rajamangala University of Technology Thanyaburi  Faculty of Business Administration
Application  Schedule  and  Apply
December 20, 2014 – June 31, 2015

Three  Majors:

  1. International  Marketing
  2. International  Business English
  3. International  Business Administration

For  International  Applicants

Application  Period

Examination  Date

Examination

Announcement

First  EntryDecember 20, 2014 –January 31, 2015

February 3, 2015

February 6, 2015

Second  EntryFebruary 1 – 28, 2015

March 3, 2015

March 9, 2015

Third  EntryMarch 1–31,2015

April 1, 2015

April 7, 2015

Fourth  EntryApril 1-30, 2015

May 1, 2015

May 7, 2015

Fifth  EntryMay 1-31, 2015

June 3, 2015

June 8, 2015

For more information please contact:  Tel: +66(0)2 5494849, +66(0)2 5493241
 www.bus.rmutt.ac.th

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2558
95.0 KiB
1344 Downloads
Details