ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

เรื่อง  ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในการนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 2557-2560 ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม  บัวหลวง 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้พิจารณากลั่นกรองจนได้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.  นายนิติ           วิทยาวิโรจน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน   สุวรรณคำ

ให้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายชื่อข้างต้นนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในการนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 2557-2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คนละไม่เกิน 15 นาที ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ  ณ  วันที่      21       เดือน  มกราคม     พ.ศ.  2558

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับลงนาม

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
57.7 KiB
285 Downloads
Details