ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในการนำสถาบันวิจัยและพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้พิจารณากลั่นกรองจนได้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี    อริยวิริยะนันท์
2.  ดร.สิงห์โต                   สกุลเขมฤทัย

ให้ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามรายชื่อข้างต้นนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในการนำสถาบันวิจัยและพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คนละไม่เกิน 15 นาที ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
135.2 KiB
245 Downloads
Details
ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
135.2 KiB
245 Downloads
Details