รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้ส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารฯชณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทย์/วิธีการในการรับรองยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย โดยเรียงลำดับอักษรดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
532.5 KiB
498 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น