รับสมัครติวสอบตรง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานที่ติวสอบตรง  : อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติวสอบตรง วันที่ 20 มกราคม 2558 ไม่มีค่าใช้จ่าย  สามารถสมัครได้ที่ http://www.tutor.rmutt.ac.th/