ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน จัดโดยชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัคร ได้ที่คุณดวงเด่น โพธิ์สุ โทร. 02-281-9563-4 กด 116 โทรสาร กด 110 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 การอบรมนี้มีค่าใช้จ่ายคนละ 700 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<<