การประกวดภาพยนตร์สั้น iSFC2015

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Future” ผู้เข้ารอบจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปการผลิตภาพยนต์สั้น กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2558

คุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม
– ระบุตำแหน่งที่รับผิดชอบหรือหน้าที่หลักในกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหว (ลงในใบสมัคร)
– ผลงานภาพเคลื่อนไหว 1 เรื่อง ต่อจำนวนสมาชิก 2 คน

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
– ผลงานภาพเคลื่อนไหว มีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที ไม่นับรวมเครดิตท้ายเรื่อง
– มีบทบรรยายภาษาอังกฤษ (English Subtitle)
– บันทึกผลงานภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์วิดีโอ ลงบนแผ่น DVD จำนวน 5 แผ่น (ขอสงวนไม่คืนผลงาน)
– ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่นักศึกษาเป็นผู้ผลิตจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
– นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ โดยพิจารณาทักษะทางด้านกระบวนการผลิตภาพเคลื่อนไหวและทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเป็นรายบุคคล
– ผลงานภาพเคลื่อนไหวที่ผ่านการคัดเลือก ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสามารถนำไปเผยแพร่ได้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hiu.rmutt.ac.th