รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรห่ต่อไป โดยรายชื่อเรียงลำดับตัวอักษร ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89.0 KiB
573 Downloads
Details
รายชื่อผู้ผ่านพิจารณาคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89.0 KiB
573 Downloads
Details