กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497/2557 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

1.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
7.2 MiB
474 Downloads
Details
2.แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
161.5 KiB
222 Downloads
Details