‘มทร.ธัญบุรี’เร่งปรับหลักสูตรครูช่างหวังพัฒนาอาชีวะไทยสู่ประเทศมีรายได้สูง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะเลขานุการที่ประชุมอธิการบดี 9 มทร. เปิดเผยว่า กลุ่มอธิการบดี มทร. 9 สถาบัน ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้ รมช.ศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้ 9 มทร. 4 ข้อ คือ 1.ผลิตบัณฑิตสายอาชีพที่สามารถทำงานภาคอุตสาหกรรมได้ 2.ร่วมกันผลิตครูช่างสายอาชีวะ 3.เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้สถานประกอบการ หรือผู้สนใจสายอาชีพ ให้สามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ และ 4.การผลิตนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

“การผลิตครูช่างนั้น จะมีการหารูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอน ด้วยการมีส่วนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ครูช่างมีความเชี่ยวชาญการสอน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 2 ส่วน คือ ผมได้รับมอบหมายจากกลุ่มอธิการบดี มทร.ให้เป็นตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาการศึกษาเพื่อเป็นกรรมการกำหนดรูปแบบการผลิตครูช่าง ส่วนอีกเรื่องก็คือ

9 มทร.จะปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนการผลิตครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยทั้ง 9 มทร.มอบให้ มทร.ธัญบุรี เชิญตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมหารือทำหลักสูตรทั้งระบบ เน้นปฏิบัติและมีกรอบของวิชาชีพครู มาตรฐานให้เกิดทักษะของผู้เรียน สามารถสอนและทำงานได้ แม้จะไม่ได้เป็นครูช่าง รวมทั้งทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า 9 มทร.จะหารือกับคุรุสภา โดยจะเสนอให้มีหลักสูตร 4+1 นำผู้ที่จบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์ มาเรียนต่อ ยอดวิชาชีพครูอีก 1 ปี หรือ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เป็นหลักสูตรของผู้ที่จบในสาขาเฉพาะ มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งหากเปิดโอกาสให้เด็กเก่งเหล่านี้ อาจทำให้ได้แม่พิมพ์ที่มีความเก่งและความสามารถในอนาคต โดยนักศึกษาที่จบเหล่านี้สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในภาคเอกชน หรือเป็นครูในสายอาชีวะได้คาดว่าจะเริ่มปรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมปีการศึกษา 2558