โครงการแข่งขันสอบมาตรฐาน IC3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันสอบมาตรฐาน มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าร่วมแข่งขันสอบมาตรฐานIC3เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 18 มกราคม 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   ARIT RMUTT