ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บัดนี้  การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สิ้นสุดลงแล้ว เลขานุการฯ จึงได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

1.  ดร.เดชฤทธิ์  มณีธรรม
2.  ดร.สิงห์โต   สกุลเขมฤทัย
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์   ภูมิกิตติพิชญ์
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามประกาศ ดังที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับลงนาม

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
142.2 KiB
328 Downloads
Details