ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 25  ธันวาคม 2557  นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป   โดยรายชื่อเรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

  1. นายนิติ  วิทยาวิโรจน์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน  สุวรรณคำ

ในกรณีหากผู้สมัครมีเอกสารคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ในวันที่ 14 มกราคม 2558

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนำเสนอกรอบแนวคิดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที  และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้จัดส่งเอกสารที่จะนำเสนอ จำนวน 40 ชุด ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 11.00-12.00 น.  ณ ตึก ICT ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารลงนามได้ที่นี่ :

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.0 MiB
297 Downloads
Details