กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.4/2557  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ   ณ   วันที่    26     เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

1.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
625.6 KiB
346 Downloads
Details
2.แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
162.0 KiB
228 Downloads
Details