ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ.

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ. เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=3515