10 คณะ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เขียนถวายคำปฏิญาณเพื่อในหลวง

นักศึกษาจาก  10  คณะ  ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และ  1  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  ร้อยรักดวงใจ  เขียนถวายคำปฏิญาณบนผ้าเหลืองยาว  88  เมตร  วางพานพุ่มและถวายเครื่องราชสักการะ  และจุดเทียนชัยถวายพระพร  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรรษา  ณ  ลานอนันต์รังสรรค์

กล้วย” นางสาวอรทัย  แก้วเนตร  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  เล่าว่า  ตนเองเป็นหนึ่งในประชาชนอีกหกสิบล้านคนที่รักในหลวง  พ่อหลวงของคนทั้งชาติ  จากการศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน  พระองค์ท่านไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก  ซึ่งพระองค์ท่านทรงเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆ  ตามจังหวัดที่ทุรกันดาร  โดยพระองค์ท่านทรงเดินเท้าเข้าไปยังสถานที่นั่น  เพื่อเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  โดยคำปฏิญาณที่เขียนลงไปในผ้าเหลือง  คือ  “จะรู้รักสามัคคี” อยากให้ประชาชนชาวไทยสามัคคีกันในชาติ  เพื่อพ่อหลวง  เนื่องจากพระองค์ท่านทรงงานมาเหน็ดเหนื่อยทุกคนในชาติควรรู้รักสามัคคีกัน  นอกจากนี้ตนเองจะตั้งใจเรียน  เพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อและแม่  โดยพ่อเป็นผู้นำในบ้าน  ทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงินมาส่งลูกเรียน  โดยพ่อไม่เคยบ่นให้ตนเองและน้องได้ยิน

กาณฑ์” นายกาณฑ์  พิษณุวัฒนา  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาวิชาการผลิตพืช  นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เล่าว่า  “แบบอย่างที่ดีให้กับน้องในคณะ” คำปฏิญาณที่เขียนลงบนผ้าเหลือง  เนื่องจากตนเองเป็นนายกสโมสรการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ต้องเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต  ไม่ว่าในเรื่องของการแต่งกาย  เรื่องของการเรียน  ตนเองสำนึกในพระเมตตากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระองค์ท่านทรงเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยาเสพย์ติดทางภาคเหนือ  ให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรเมืองหนาว  ทรงห่วงใยความเป็นอยู่  “ที่ไหนไม่มีป่า  ก็มีป่า  ที่ไหนไม่มีน้ำ  ก็มีน้ำ” โดยตนเองเรียนทางด้านพืชมา  เมื่อสำเร็จการศึกษาอยากจะเข้าไปสนองงานตามโครงการต่างๆ  ของพระองค์ท่าน  สำหรับวันพ่อปีนี้  ไม่ได้เดินทางกลับบ้าน  แต่ตนเองจะโทรไปหาพ่อตามปกติที่ตนเองทำอยู่สม่ำเสมอ

กาญจน์” นายกีรติ กีรติโอภาสวัสดิ์  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เล่าว่า  ตนเองได้นำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  คือ  การออมเงิน  ไม่ใช่เงินฟุ่มเฟือย  ทางบ้านจะให้เงินมาใช้  1000  บาท/อาทิตย์  ตนเองจะใช้วันละ  100  บาท  ที่เหลือจะเก็บไว้  โดยคำปฏิญาณที่เขียนลงบนผ้าเหลือง  “ทรงพระเจริญ”  อยากให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวร   สุขภาพแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย  ในวันพ่อปีนี้จะกลับบ้านไปหาพ่อ  เพราะว่า  พ่อกลับมาที่บ้าน  เนื่องจากพ่อทำงานเป็นพ่อค้าปลีกส่งรองเท้าตามต่างจังหวัด  ซึ่งวันพ่อปีนี้เป็นโอกาสดีที่ได้อยู่กับพ่อ  ซึ่งตนเองจะนำมาลัยไปกราบ  และล้างเท้าให้พ่อ  เป็นกิจกรรมที่ตนเองทำทุกปี  จึงไม่รู้สึกเขิลที่ได้แสดงความรักต่อพ่อ

หนึ่ง” นายธรรมนูญ  ทองอ่อน  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  เล่าว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทานนามและพระราชลัญจกร  มาเป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู่  ดังนั้นตนเองขอถวายคำปฏิญาณลงบนผ้าเหลือง  “จะช่วยทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่นี่” ตนเองขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  สำหรับวันพ่อปีนี้  ตนเองไม่ได้กลับบ้าน  เนื่องจากต้องเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา  2556  แต่ตนเองจะโทรไปหาพ่อและบอกรักท่าน

จุ๊บ” นางสาวเปรมใจ  จึงเจริญทรัพย์  นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาวิชาการตลาด  นายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ  เล่าว่า  ในฐานะของนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ได้นำแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช้ในการดำเนินชีวิต  และได้มาปรับใช้ในสโมสรคณะบริหารธุรกิจ  เรื่องการใช้จ่าย  โดยจะคำนึงถึงความพอเพียง  ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น  “ทรงพระเจริญ  อยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชนทั้งประเทศ” คำปฏิญาณที่เขียนลงผ้าเหลือง  วันพ่อเป็นนี้กลับบ้านที่จังหวัดนนทบุรี  เพื่อไปกราบพ่อ  และบอกกับท่านว่ารักและจะตั้งใจเรียน  เอาปริญญาบัตรมาให้พ่อแม่  ดั่งที่ท่านตั้งใจ

ผ้าเหลืองยาว  88  เมตร  ในปีนี้พระองค์ท่านจะทรงเจริญพระชนมายุ  88  พรรษา  นักศึกษามทร.ธัญบุรี  จึงตั้งใจเขียนคำปฏิญาณตนบนผ้าเหลืองที่มีความยาว  88  เมตร  เต็มไปด้วยสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษาทั้ง  10  คณะ  และ  1  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  ธัญบุรี  ความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อหลวง  พ่อซึ่งเป็นมิ่งขวัญของไทยทั้งผองตลอดไป

ชลธิชา  ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี  0-2549-4994