มทร.ธัญบุรี น้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ประดิษฐ์พวงมาลาใหญ่ที่สุดในโลกน้อมถวาย

จากที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่าน ซึ่งได้วาระครบ ๑ ปี และทุกวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ต่างน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ ด้วยพระองค์ทรงประกอบศาสนกิจอันเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติเป็นอเนกประการ พระเกียรติคุณปรากฏแผ่ไพศาลมาตลอดพระชนม์ชีพ จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงกตเวทิตาธรรมน้อมรำลึกกุศลครบ ๑ ปี ด้วยน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประดิษฐ์พวงมาลาใหญ่ที่สุดในโลก และจัดดอกไม้หน้าพระโกศ

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เลขานุการประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการจัดงานพระศพฯ เปิดเผยว่า ดอกไม้ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาช้านาน เวลาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ที่เข้าเฝ้าจะนำดอกไม้เข้าเฝ้าด้วย ในการจัดดอกไม้ไม่เพียงถวายบูชาเท่านั้น หรือเพียงสวยงาม แต่ในการจัดดอกไม้ของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี แต่เป็นการน้อมกระบวนการเข้าใจธรรมะ เป็นการฝึกการกระทำ เพราะว่าในการจัดดอกไม้ต้องใช้สติ สมาธิ เนื่องจากในการเย็บ การจัด ล้วนเป็นกระบวนการที่ผ่านสติ ถ้าไม่มีสติ ไม่สามารถทำงานได้ ระหว่างในการทำงานต้องมีการคุย มีการสื่อสารกัน ต้องตั้งสมาธิ ซึ่งกระบวนการในการประดิษฐ์ดอกไม้และตกแต่ง ต้องมีการฝึกจิตด้วยสติและสมาธิ สำหรับพวงมาลาและการจัดดอกไม้หน้าพระโกศ การบูชาพระสังฆราช เป็นเจตนาที่เป็นพระกุศล ลงแรงกาย ฝึกธรรมะในตัวเอง “เกิดความชื่นบาน ทำให้ชื่นใจ” โดยกระบวนการในการจัดดอกไม้ ถือเป็นการฝึกธรรมะในตนเอง ปฏิบัติธรรม เกิดเป็นญาณสังวรในใจของตัวเราเอง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เพื่อน้อมรำลึกพระเมตตาคณะ พระกรุณาคุณในสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติเป็นปีที่ ๑๐๑ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ประดิษฐ์พวงมาลา โดยเป็นการออกแบบประดิษฐ์โดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พวงมาลาขนาดความสูง ๓ เมตร กว้าง ๒ เมตร ๕๐ เซนติเมตร จัดทำด้วยดอกไม้ประดิษฐ์จำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งกลีบ มีน้ำหนักรวม ๑๐๑ กิโลกรัม ซึ่งจำนวนดอกไม้และน้ำหนักพวงมาลา แทนสัญลักษณ์แห่งวันประสูติเป็นปีที่ ๑๐๑

ทางด้านอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาในการประดิษฐ์พวงมาลาและการจัดดอกไม้หน้าพระโกศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์ เล่าว่า อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เป็นเกียรติและน้อมรำลึกพระองค์ท่านได้มีโอกาสจัดดอกไม้หน้าพระโกศ ซึ่งเมื่อวันประสูติได้มีโอกาสประดิษฐ์พวงมาลาให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้วางพวงมาลา โดยพวงมาลาถูกออกแบบให้เป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนา ประดับซ้อนด้วยกลีบดอกไม้เป็นรูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อันเป็นรูปแบบของพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราช พุ่มข้าวบิณฑ์นี้มี ๒๑ แฉก เป็นสัญลักษณ์แทนวันที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ พื้นตรงกลางพวงมาลาได้นำดอกรักมาถักร้อยเป็นตาข่าย อันเป็นสัญลักษณ์แทนความศรัทธาและจงรักภักดีของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อองค์สมเด็จพระสังฆราช ด้านล่างประดิษฐ์ดอกไม้เป็นรูปช้างสามเศียร ความหมายแทนพระสกุล “คชวัตร” บนเศียรมีพานพุ่มสักการะเป็นสัญลักษณ์แห่งการบูชาเนื่องในโอกาสพิเศษยิ่ง เหนือพานพุ่มประดิษฐานอักษรพระนามย่อ ญสส. สัญลักษณ์แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ด้านล่างของพวงมาลาประดับประดาด้วยดอกไม้ประดิษฐ์และพวงดอกไม้แบบราชสำนัก

สำหรับการจัดดอกไม้หน้าพระโกศในวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปีวันประสูติของพระสังฆราชแนวคิดในการจัด “ดอกบัวสี่เหล่า” ลักษณะของท้องน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ และบรรดาสรรพสัตว์ เช่น ปลา และเต่า เน้นสีขาว ความบริสุทธิ์ ในการนำดอกไม้สีขาวมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดใหม่ กลีบของกล้วยไม้สีขาว มาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นดอกไม้ชนิดใหม่ ในลักษณะของโพรเทีย กลีบดอกบานไม่รู้โรย ทำตัวเต่าและปลา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ครบวาระการสิ้นพระชนม์ ๑ ปี แนวคิดในการจัด “พุทธบูชา” โดยการนำกลีบดอกไม่รู้โรยแต่ละกลีบมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดใหม่ เช่น ดอกบัว ดอกพุดตาน ซึ่งกลีบของดอกบานไม่รู้โรยเปรียบเหมือนกับประชาชนชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในสมเด็จพระสังฆราช และได้มีการนำกลีบดอกบานไม่รู้โรยมาประดิษฐ์เป็นไก่แจ้ ซึ่งเป็นสัตว์ทรงเลี้ยงของพระองค์ท่าน

“เนตร” นายพงศธร น้อยคง นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (หลักสูตรต่อเนื่อง) เล่าว่า เตรียมดอกไม้ประดิษฐ์ทำจากดอกกล้วยไม้ โดยการนำกลีบดอกกล้วยไม้มาจัดเรียงกลีบและนำดอกตูมของดอกกล้วยไม้มาสร้างสรรค์เป็นดอกกุหลาบหนู นำมาเข้าช่อ ใช้เวลา ๑ นาที ต่อ ๑ ดอก และการนำกลีบดอกบานไม่รู้โรยแต่ละกลีบของดอกบานไม่รู้โรยมาประดิษฐ์เต่า ซึ่งต้องอาศัยความอดทนในการเรียงกลีบแต่ละกลีบ จนเกิดเป็นตัวเต่า ซึ่งใช้เวลาในการทำ ๕ วัน ภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานของอาจารย์ ซึ่งน้อยคนที่จะได้มีโอกาสในการจัดดอกไม้หน้าพระโกศ

“อิจ” นายกำจร เริงสมุทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (หลักสูตรต่อเนื่อง) เล่าว่า รับผิดชอบในส่วนของงานใบตอง ซึ่งมีหน้าที่ในส่วนของงานใบตอง ซึ่งเป็นการนำงานใบตองมาประยุกต์เข้ากับงานประดิษฐ์ โดยงานใบตองเป็นงานไทยๆ ยกตัวอย่างในการทำกระทงกลีบสุพรรณิการ์ โดยต้องอาศัยความละเอียดถือเป็นงานที่ประณีต โดยกระทงแต่ละกระทงใช้เวลาต่างกัน ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของกระทง กระทงแต่ละกระทงทำเป็นฐานรองพุ่มดอกไม้ ในการเข้ามาช่วยงานตรงนี้ ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากตนเองนับถือศาสนาอิสลาม แต่ภูมิใจที่ได้เข้ามาช่วยงานตรงนี้

นักศึกษามีปัญหาทางหู “แน็ก” นางสาวอนุษา ดวงเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ (หลักสูตรต่อเนื่อง) เล่าว่า ทุกครั้งที่เข้ามาช่วยอาจารย์ในการจัดดอกไม้ ภูมิใจที่ได้จัดดอกไม้ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานที่ห้องดอกไม้ของคณะ ในการช่วยงานครั้งนี้ ทำเต่าโดยติดกลีบดอกบานไม่รู้โรย ติดพานพุ่มจากกลีบดอกกล้วยไม้ และร้อยมาลัยตุ้มจากกลีบกล้วยไม้ ในการจัดดอกไม้หน้าพระโกศถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิริมงคลในชีวิตครั้งหนึ่ง ถือเป็นการทำหน้าที่ของชาวพุทธ ซึ่งนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ ทำคุณประโยชน์

ทางด้านนักศึกษาที่ประดิษฐ์พวงมาลา “เจเจ” นายสุรารักษ์ บุตรแสง นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เล่าว่า พวงมาลาลักษณะเป็นดอกบัวพุ่ม น้อมรำลึกสมเด็จพระสังฆราช ใช้ดอกไม้แห้งที่ประดิษฐ์ขึ้น ลักษณะเป็น ๓ ชั้น มีการไล่โทนสีของดอกไม้เป็นชั้นๆ ชั้นฐานลักษณะสีเขียว ชั้นสองกลีบดอกไม้สีขาวที่เรียงเป็นชั้นซ้อนกัน ส่วนชั้นในสุด ลักษณะเป็นการร้อยดอกรักเป็นตาข่าย และมีตัวอักษรย่อ ญสส. พวงมาลาที่นำมาวาง ถือเป็นพวงมาลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภูมิใจที่ได้ประดิษฐ์พวงมาลาในครั้งนี้ คำสอนที่พระองค์ท่านได้สอนในเรื่องของสติ เป็นสิ่งที่จริง ถ้ามีสติทุกอย่างก็สำเร็จ

“แนน” นางสาวจิรนันท์ ใคร่กระโทก นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เล่าว่า ตลอดเวลา ๔ ปีที่ศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานของอาจารย์ ไม่ว่าเป็นงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยงานแต่ละงานมีความแตกต่างกันออกไป สำหรับการประดิษฐ์พวงมาลาในครั้งนี้ ทำให้ตนเองมีความรู้ในเรื่องของพวงมาลา ซึ่งเป็นพวงมาลาที่ประดิษฐ์ขึ้นเพียงพวงเดียว และใหญ่ที่สุด เป็นเกียรติกับครอบครัวที่ตนเองมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์พวงมาลาในครั้งนี้ นำความรู้ในงานประดิษฐ์และจัดดอกไม้มาใช้งานจริง

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยสติและสมาธิ ตามคำสอนของพระองค์ท่าน

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994