ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ.

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการเพื่อไปรับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) จากข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จ านวนสองคน ตามมาตรา 67(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

อาศัยอำนาจตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2549 โดยอนุโลม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการไปรับเลือกเป็น ก.พ.อ. ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 จึงออกประกาศดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>Click<<