ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1506.1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา1.5 MiB284
กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา560.8 KiB281
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา262.1 KiB260

แสดงความคิดเห็น