เทปสัมภาษณ์รายการ Special Talks ตอนที่ 8 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยฯ

ตอน การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยฯ  สัมภาษณ์ท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภา มทร.ธัญบุรี

คำถาม : การประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคืออะไร?

คำตอบ : แผ่นนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นแผนการดำเนินงาน 5 ปี แผนนี้เป็นแผนที่จะกำกับการทำงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งไปอีก 4 ปี  โดยมีข้อตกลงว่าปีนึงก็จะมีการประเมิน  ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ครบหนึ่งปีพอดี  ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยจะอยู่ที่การปฏิบัติตามแผน

โดยมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน

  1. Hands On  :  การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เน้นการพัฒนา Model เพื่อให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
  2. Research & Innovations  :  พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม  ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและนวัฒกรรม
  3. Internationalization   :   ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เน้นการสร้างความเป็นนานาชาติ  เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้สามารถเทียบเคียงมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่มีระดับเดียวกันกับ มทร.ธัญบุรี
  4. Modern Management   :  การบริหารจัดการสมัยใหม่  โดยการพัฒนาจัดการระบบงานให้มีความทันสมัย
ผลคะแนนการประเมิน

ดำเนินรายการโดย :  ธีรวดี ยิ่งมี