ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.1/2557  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ   ณ   วันที่    8     เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเติม

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.3 MiB434
แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี161.5 KiB303