ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.2/2557  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ   ณ   วันที่    4     เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

……………………………………………………….พลเรือเอก             
…………………………………………………………………………………..( ฐนิธ    กิตติอำพน)
……………………………………………………ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับ            วันที่

ขั้นตอน

หมายเหตุ

1.

4 ธันวาคม 2557  ประกาศ(1)  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหา              ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์(2)  คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม  และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(3)  กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)การเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการนำคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน
ผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่อ  ขอรับแบบใบสมัครหรือการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  โทร. 0 2549 3278หรือสามารถ Download ได้ที่  http://www.rmutt.ac.th

2.

4  ธันวาคม 2557 ถึง     5  มกราคม 2558 กำหนดการรับสมัครและการเสนอชื่อ(ก)   ผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี 1 ราย สามารถเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีได้ไม่เกิน  1  ชื่อ(ข)   ให้ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อจัดเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ  1 – 6 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  6  ชุด(โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด) ทุกซองปิดผนึกเซ็นชื่อกำกับและประทับตราลับ  ถึงประธานคณะกรรมการสรรผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี* ดังนี้      1. แบบใบสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) หรือแบบได้รับการเสนอชื่อ พร้อมหนังสือให้ความยินยอม (กรณีได้รับการเสนอชื่อ)  จำนวน  6 ชุด      2. แบบบันทึกประวัติส่วนตัว และแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้านของตนเอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 6 ชุด *ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ณ สำนักงานคณบดีคณะ            ศิลปกรรมศาสตร์ (ในเวลาราชการ) ภายในวันที่  5 มกราคม 2558

โทร. 0 2549 3278, 3282

เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 2

 

3.  ผลงานหรือประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสังคม  จำนวน 6 ชุด4.  ผลงานด้านการบริหารและหรือการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ชุด5.  ผลงานทางวิชาการหรือวิจัย  หรือวิจัยเชิงพัฒนาที่เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 6 ชุด6.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีต่อมหาวิทยาลัยหรือชุมชน จำนวน 6 ชุด เอกสารหมายเลข 3เอกสารหมายเลข 4เอกสารหมายเลข 5เอกสารหมายเลข 6

3.

9 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ  ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเว็บไซต์www.rmutt.ac.th

4.

18 กุมภาพันธ์ 2558 – คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ- ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี * เป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป *ให้จัดส่งเอกสารที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาพร้อมกันเวลา 08.30 น. จำนวน 6 ชุด

5.

19  กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลการสรรหา (ของคณะกรรมการสรรหาฯ) ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th

6.

25 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลการสรรหา (ของคณะกรรมการสรรหา)  นำเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  ที่กำหนดต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง  โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบฯ จำนวน 40 ชุด เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ทั้งด้านเอกสารและpowerpoint ในวันนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัครได้ดังไฟล์แนบนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
01-กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์2.1 MiB284
02-คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์489.3 KiB294
03-กำหนดกรอบแนวคิด ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์460.3 KiB225
04-แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์1.0 MiB400