ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.3 / 2557  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ   ณ   วันที่   26   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
211.4 KiB
372 Downloads
Details