ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 และ 24 พฤศจิกายน 2557 นั้น บัดนี้ การทดสอบดังกล่าว ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่2/2557 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล