ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.