ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สาชาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง สังกัด
1 นายชัยรัตน์  หงษ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2 นายเทียมยศ  ปะสาวะโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม