ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 แล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศผลการทดสอบดังกล่าว เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล