ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ National Geographic Virtual Library  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2557

การเข้าใช้งานสามารถเข้าได้ที่ www.library.rmutt.ac.th   เลือกหัวข้อ e-Resources  เลือก ฐานข้อมูลทดลองใช้ หรือเข้าใช้งานได้ที่   http://natgeo.galegroup.com สอบถามข้อมูลเพิ่ม โทร. 0 2549 3655