สมฤดี โพธิ์กาศ รางวัลเสริมแรงบันดาลใจ

1 ใน 19 นักศึกษาที่ได้รับทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2014” (Quality Youths Scholarship of The Year 2014) นางสาวสมฤดี โพธิ์กาศ หรือ น้องบัว อายุ22ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นจากมหาวิทยาลัยของภาครัฐทั่วประเทศ จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

บัว ได้เล่าด้วยความตื่นเต้นว่า กว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้ามารับทุนดังกล่าว ต้องผ่านการคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นมหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อไปให้มูลนิธิ ต้องขอบคุณ ผศ.ธนพงษ์ นพวงษ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่ได้ส่งตนเองเข้าร่วมโครงการ สำหรับผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตนเอง ผลงานชิ้นที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC COMPETIION ประจำปีการศึกษา 2557 “TPA ROBOT SNOOKER COMPETION 2014” ผลงานชิ้นที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นในการแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการวิศวกรรมครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ภาคภูมิใจมาก ที่ได้รับเลือกให้ได้รับทุนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเกียรติกับครอบครัวตนเอง อยากจะบอกต่อกับเพื่อนๆและรุ่นน้อง ให้ความสำคัญกับการศึกษาและสนใจในเรื่องที่ตนเองรัก โดยตนรักและสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียนและการทำงานจึงอยากให้เพื่อนๆ และน้องๆ นำความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมโดยการสร้างผลงานเพื่อพัฒนาความรู้ให้เกิดทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ หรือสามารถนำสิ่งที่ประดิษฐ์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ในเรื่องของหุ่นยนต์ที่ตนเองสนใจ ผลงานหุ่นยนต์ที่ตนเองสร้างขึ้น ได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการได้รับทุนครั้งนี้ คือเป็นแรงจูงใจให้ตนและคนอื่นๆที่ได้รับทุนครั้งนี้ ได้คิด สร้าง และพัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

เด็กเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติซึ่งเด็กที่เก่งจะก้าวหน้าขึ้นมาได้นั้นส่วนหนึ่งเพราะผู้ใหญ่ในสังคมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมผลักดัน ในอนาคตเราอาจจะเห็นเยาวชนเหล่านี้ก้าวขึ้นเป็น นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ชั้นแนวหน้าของประเทศก็อาจจะเป็นไปได้

อิสระ สัมฤทธิ์ นักศึกษาฝึกงานกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

02 549 4994