รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตานักกีฬาดีเด่น) ประจำปีการศึกษา 2558


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนผู้มีคสามสามารถทางด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและสร้างความเป็นเลิศทางกีฬาในระดับมาหาวิทยลัย จึงเปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตานักกีฬาดีเด่น) ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตานักกีฬาดีเด่น) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปฏิบัติดังนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตานักกีฬาดีเด่น) ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutt.ac.th Link ระบบ http://203.158.253.172/quotasport โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตานักกีฬาดีเด่น) ประจำปีการศึกษา 2558
3. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครและรวบรวมเอกสารส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้น
ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีออนไลน์