16 มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายเครื่องปั้นดินเผา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครราชสีมา จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเครื่องปั้นดินเผา 16 สถาบันอุดมศึกษา โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจทางด้านวิชาการ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านกิจกรรมของนักศึกษา และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเครื่องปั้นดินเผา 16 สถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้ทุกสถาบันร่วมกันเป็นแหล่งพัฒนา ความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์ระหว่างสถาบันเครือข่าย พร้อมร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางด้านเครื่องปั้นดินเผาให้มีความเป็นเลิศในระดับอาเซียน และระดับโลกต่อไป

โดยมีตัวแทนของสถาบันการศึกษาจำนวน 16 สถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.มรภ.นครราชสีมา 2.มรภ.พิบูลสงคราม 3.มรภ.บุรีรัมย์ 4.มรภ.เทพสตรี 5.มรภ.ลำปาง 6.มรภ.วไลยลงกรณ์ 7.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10.มหาวิทยาลัยบูรพา 11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน 12.มทร.ธัญบุรี 13.มทร.ศรีวิชัย 14.มทร.ล้านนา 15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง และ 16.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ