เรือสำรวจ คุณภาพน้ำ

ผลงานนวัตกรรม “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร” ของ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างชื่อเสียงให้กับนักวิจัยไทย คว้า 3 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง และ รางวัล special prize ประเภท the best foreign invention จาก association of polish inventors and rationalizers และ รางวัล special prize จาก Korea Invention Academy (KIA) ในงาน International Warsaw invention Show (IWIS) 2014

ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ เล่าว่า เรือสำรวจนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง โดยเรือสำรวจได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ขนาดของเรือมีความยาวอยู่ที่ 3.85 เมตร ประกอบไปด้วย 6 ส่วนหลักๆ ที่สำคัญ คือ 1.ระบบขับเคลื่อนเรือโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อสร้างแรงผลักของใบพัดในที่ต้องการทิศทาง 2.ระบบควบคุมเครื่องหย่อนหัววัดน้ำที่สามารถหย่อนหัววัดคุณภาพน้ำลงไปได้ 3.ระบบการส่งข้อมูลทางไกลโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ 3G 4.ระบบการนำทางโดยใช้เซ็นเซอร์ GPS และ IMU 5.ระบบควบคุมโดยใช้รีโมตวิทยุหรือระบบควบคุมการเคลื่อนที่ตามจุดพิกัด GPS ที่กำหนดโดยผู้บังคับแบบอัตโนมัติ และ 6.แหล่งพลังงานไฟฟ้า ที่ได้จากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ทำให้เรือนี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

เรือสำรวจนี้สามารถเก็บและส่งค่าคุณภาพน้ำที่วัดได้ ทั้งค่าอุณหภูมิ พีเอช ความเค็ม และออกซิเจนละลาย จากตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างไปยังผู้ใช้ได้ทันทีโดยผ่านระบบการส่งข้อมูลทางไกล หัววัดน้ำสามารถวัดคุณภาพน้ำที่ความลึกต่างๆ กันได้ลึกมากสุด 5 เมตร ตามคำสั่งของผู้ใช้งาน การสื่อสารแบบสอง

ทางระหว่างระบบควบคุมเครื่องหย่อนวัดน้ำและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน จะถูกถ่ายโอนข้อมูลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เราเตอร์อินเตอร์เน็ตแบบ 3G ที่ติดตั้งอยู่ในเรือและบนฝั่ง โดยค่าความลึกของหัววัดคุณภาพน้ำและข้อมูลของคุณภาพน้ำ จะสามารถถูกส่งจากผู้ใช้ไปยังระบบควบคุมเครื่องหย่อนหัววัดน้ำ และ จะถูกส่งจากเครื่องหย่อนหัววัดน้ำไปยังผู้ใช้งาน ตามลำดับ ดังนั้นองค์กรจัดการน้ำสามารถตรวจสอบการไหลของน้ำที่ปนเปื้อนและระบุแหล่งที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาจริง และลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติการที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อน

โดยเรือสำรวจคุณภาพน้ำสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง ใช้ในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มผลผลิตและความถี่ในเวลาจริงสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำอ่างเก็บน้ำทะเลสาบหรือเส้นฝั่ง การจัดการน้ำ องค์กรที่เกี่ยวข้องได้แจ้งคำเตือนผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตว่าเมื่อคุณภาพน้ำต่ำกว่าระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบริการน้ำสาธารณะโดยปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องชีววิทยา และการประยุกต์ใช้การสำรวจอื่นๆ ใช้เรือในการสุ่มตัวอย่างน้ำสารเคมีหรือชีววิทยาอื่นๆ และการแสดงความลึกของแหล่งน้ำ