คอลัมน์ แวดวงของเรา: ธัญบุรี เปิด ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำลังเปิดรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยคุณสมบัติผู้สมัครต้องจบปริญญาโทหรือกำลังศึกษาปริญญาโทในปีสุดท้าย ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยที่ สกอ.ได้รับรอง และแผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียน 1.1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แผนการเรียน 2.1 เน้นลงเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พ.ย.57