ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


ตามที่สภามหาวิทยาลัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย ในการนี้จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำเหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

สาขาวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง

สังกัด

1.

นายบุญยิ่ง  นบนอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.

นายพันธ์พงษ์  คงพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.

นางสานิตย์ดา เตี๋ยวต๋อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.

น.ส. เอื้ออารี เศรษฐวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์

5.

นางศิริวรรณ ตี้ภู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.

น.ส. ปวีณ์ริศา บุญปาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

7.

นายสมบูรณ์  ธีรวิสิฐพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8.

นางผ่องศรี ศิวราศักดิ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์