ศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดแสดงละครเวที “รอยช้ำ”

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  จัดแสดงละครเวทีเรื่อง “รอยช้ำ” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ย. 2557  ณ ห้องสุนทรวาทิน  อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี​ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและนำความรู้จากวิชาการแสดงมาลงมือปฏิบัติจริงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์มาโนช บุญทองเล็ก  หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์   และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า  ละครเรื่องรอยช้ำเป็นละครร่วมสมัยแนวโศกนาฏกรรม ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขานาฏศิลป์ไทย มีแนวคิดที่จะจัดแสดงละครที่สอดแทรกความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความเป็นชาติไทยมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีความเป็นตะวันตกมากขึ้น เริ่มมีการยกเลิกระบบทาส  มีความเปลี่ยนแปลงของเครื่องแต่งกายที่สวยงาม และสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่อาจจะไม่ปรากฏแล้วในปัจจุบัน เช่น พิธีการแต่งงานระบบเจ้าคุณมูลนาย  รวมถึงจารีตของการใช้ภาษาพูดที่แตกต่างกันระหว่างชนชั้นวรรณะ  จึงได้จัดทำโครงการละครเรื่องรอยช้ำขึ้น  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ชวนติดตามทั้งเรื่อง  ให้ความหลากหลายทางอารมณ์  โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก ที่สะท้อนให้เห็นถึงในหลายแง่มุม  ทั้งความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างแม่กับลูก ความรักในเชิงของชู้สาวที่มีทั้งความรักที่แตกต่างกันในเรื่องของชนชั้นทางสังคม  ความรักต่างเพศและเพศเดียวกัน  ดังที่เห็นในสังคมปัจจุบัน ที่ยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้นกว่าสมัยก่อน

ทั้งนี้ ละครเวทีเรื่อง “รอยช้ำ” กำหนดแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 – 19.30 น. และจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2557 วันละ 2 รอบ เวลา 16.30 น. และ 20.00 น. ณ ห้องสุนทรวาทิน  อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี​ ผู้สนใจสามารถจองบัตรได้ที่ 085 455 1173 , 080 951 4501 บัตรราคา 100 และ 70 บาท

 

นายอลงกรณ์ รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

โทร. 02 549 4449 / 086 106 4454