ธัญบุรีผุดสมาร์ตคลาสรูม

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงกรณีมทร.ธัญบุรี ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ซึ่งเป็นห้องเรียนภายในศูนย์สารนิเทศ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง คณะคุรุศาสตร์อุตสาห กรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ดังนั้น ในปีการศึกษา 2558 มทร.ธัญบุรีมีแผนขยายการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกคณะ อาจารย์จะได้นำสื่อการเรียนและรูปภาพ จากการดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ตมาใช้ประกอบ ทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้มากกว่า การเรียนที่ใช้ Power point นอกจากนี้ ยังปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาโต้ตอบกับอาจารย์เพิ่มขึ้น และบันทึกกิจกรรมที่ได้สอนไปแล้ว เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปทบทวนซ้ำ ขณะที่นักศึกษาซึ่งยังไม่ได้เรียนในราย วิชานี้ ก็สามารถศึกษาแนวทางการเรียนการสอนได้ด้วย

“วิชาที่เปิดสอนแบบห้องอัจฉริยะ เป็นวิชาพื้นฐานจะถูกเก็บไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้ว ยังลดปัญหานักศึกษาสอบตก หรือดร็อปรายวิชาได้อีกด้วย ทั้งนี้ ตั้งเป้าจะขยายห้องเรียนไปตามคณะต่างๆ ให้ครอบคลุม หลังจากนั้นก็ตั้งเป้าไว้ว่า นักศึกษา 1,500 คน จะต้องมีห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง ถ้าคณะใดมีเด็กจำนวนมาก จำนวนห้องจะปรับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว