โครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยสาขาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2557 – 4 เมษายน 2558 ณ ห้องเอกสโรชา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ ถ้ารวมกลุ่มได้  25  คน ขึ้นไป สามารถเปิดสอบได้เลย แต่ต้องแจ้ง                     ล่วงหน้า 1  อาทิตย์